Thành Trương Nihongo

将来のために、毎日すこしずつ頑張りましょう。

Danh sách các từ loại thường dùng trong tiếng Nhật

Liên Từ Trong Tiếng Nhật

Liên từ trong tiếng Nhật 接続詞一覧解説 「接続詞せつぞくし」Liên từ là từ vựng sử dụng để liên

Read More

Trạng từ – Phó từ trong tiếng Nhật

Trạng từ – Phó từ trong tiếng Nhật 副詞一覧 あくまでも[akumademo] dù gì cũng chỉ là…;

Read More